O mne

  • Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • taktiež dvojodborovú psychológiu (psychológiu v kombinácii s anglickým jazykom) na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre,
  • doktorát v špecializácii pedagogická psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
  • dvojročné špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.
  • absolvovala som vedecko - výskumný pobyt na Yale University, Child Study Center v New Haven a na Tufts University, PACE Center v Bostone.

Pôsobila som ako

  • odborná asistentka na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku a Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre
  • školská psychologička na Gymnáziu v Bytči a Bilingválnom gymnáziu v Žiline.  

Pracujem s deťmi aj dospelými, pričom využívam poznatky z nasledovných výcvikov a kurzov:

 / Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov, PORT centrum hlbinnej psychológie, Liptovský Hrádok a Inštitút psychoterapie detí a rodičov IPDAR, Praha

 / Výcvik systemických dynamík a multidimenzií, Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť, v rozsahu 211 hodín, Imena-Ra, s.r.o, Bratislava

/ Akreditovaný Supervízny výcvik v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta, v rozsahu 120 hodín, Český inštitút PCA, Brno

/ Akreditovaný dlhodobý výcvikový program Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, v rozsahu 675 hodín, Český inštitút PCA, Brno

/ Kurz krízovej intervencie, v rozsahu 50 hodín, "D" občanské sdružení, Praha

/ Výcvik v telefonickej krízovej intervencii, v rozsahu 40 hodín, Linka záchrany, Nitra