Publikačná činnosť a médiaOdkazy na články v médiách:Časopis Mama a Ja, Máj 2016, Keď dieťa objavuje svoje telo

Časopis Mama a Ja, Jún 2015, O detských táboroch

Časopis Mama a Ja, Január 2015, Cesta do hlbín duše dieťaťa vedie priamo cez empatiu

Výber z vedeckej publikačnej činnosti:

Valihorová, M.; Tabačková, K.; Gallo, A. (2015). Percepcia výchovných štýlov v rodine a sebahodnotenie žiakov. In: Školská psychológia a kvalita života v edukácii : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014, Trnava: PF, 2015, s.313-327.

Čavojová, V.; & Tabačková, K. (2014) Psychológia tvorivosti v rôznych kontextoch. Nitra: PF UKF.

Kusý, P.; & Tabačková, K. (2014). Rozvíjanie hudobnej tvorivosti u detí (Praktické námety). Naša škola, 17(5 - 6), 16 - 22.

Lajčiaková, P.; & Tabačková, K. (2010). Ako spracovať výskum. Verbum, 2010.

Danišková (Tabačková), K. (2009). Pohybové aktivity rozvíjajúce tvorivosť detí. In: Vychovávateľ, časopis pedagógov, LVIII, 2009, č. 3, s. 30 - 32.

Danišková (Tabačková), K. (2009). Vnútorná motivácia a motivácia k tvorivosti ako charakteristiky nadania. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009, 7s.

Holdoš, j.; Danišková (Tabačková), K.; Lajčiaková, p. (2009). Chosen Psychosocial Consequences of Internet Use in Slovak Adolescents. Abstracts. Paper Sessions. CD-ROM. 11th European Congress of Psychology ECP09 Oslo, Norway 7 - 10 July 2009 s. 282

Danišková (Tabačková), K. (2009). Test pohybovej tvorivosti. In: L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.):Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009, 233 - 241s.

Danišková (Tabačková), K. (2008): Možné kritéria hodnotenia pohybovej tvorivosti. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 43, 4, s.332-341.

Danišková (Tabačková), K. (2008): Rozhýbme tvorivosť detí. In: Vychovávateľ, časopis pedagógov, LVI, 2008, č. 8, s. 10 - 13.

Čavojová, V., Danišková (Tabačková), K. (2008): Tvorivosť - cesta k rozvoju osobnosti. Nitra: FSVaZ, 2008.

Danišková (Tabačková), K. (2008): Creative Movement Performance of Slovak Dancers. In Dalbet, C (Ed.), Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany July 20-25, 2008. International Journal of Psychology, Vol 43, Issue 3/4, June/August 2008