Publikačná činnosť a médiaOdkazy na články v médiách:

Časopis Mama a Ja, Máj 2016, Keď dieťa objavuje svoje telo

Časopis Mama a Ja, Jún 2015, O detských táboroch

Časopis Mama a Ja, Január 2015, Cesta do hlbín duše dieťaťa vedie priamo cez empatiu

Výber z publikačnej činnosti:

Valihorová, M.; Tabačková, K.; Gallo, A. (2015). Percepcia výchovných štýlov v rodine a sebahodnotenie žiakov. In: Školská psychológia a kvalita života v edukácii : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014, Trnava: PF, 2015, s.313-327.

Čavojová, V.; & Tabačková, K. (2014) Psychológia tvorivosti v rôznych kontextoch. Nitra: PF UKF.

Kusý, P.; & Tabačková, K. (2014). Rozvíjanie hudobnej tvorivosti u detí (Praktické námety). Naša škola, 17(5 - 6), 16 - 22.

Lajčiaková, P.; & Tabačková, K. (2010). Ako spracovať výskum. Verbum, 2010.

Danišková (Tabačková), K. (2009). Pohybové aktivity rozvíjajúce tvorivosť detí. In: Vychovávateľ, časopis pedagógov, LVIII, 2009, č. 3, s. 30 - 32.

Danišková (Tabačková), K. (2009). Vnútorná motivácia a motivácia k tvorivosti ako charakteristiky nadania. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009, 7s.

Holdoš, j.; Danišková (Tabačková), K.; Lajčiaková, p. (2009). Chosen Psychosocial Consequences of Internet Use in Slovak Adolescents. Abstracts. Paper Sessions. CD-ROM. 11th European Congress of Psychology ECP09 Oslo, Norway 7 - 10 July 2009 s. 282

Danišková (Tabačková), K. (2009). Test pohybovej tvorivosti. In: L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.):Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009, 233 - 241s.

Danišková (Tabačková), K. (2008): Možné kritéria hodnotenia pohybovej tvorivosti. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 43, 4, s.332-341.

Danišková (Tabačková), K. (2008): Rozhýbme tvorivosť detí. In: Vychovávateľ, časopis pedagógov, LVI, 2008, č. 8, s. 10 - 13.

Čavojová, V., Danišková (Tabačková), K. (2008): Tvorivosť - cesta k rozvoju osobnosti. Nitra: FSVaZ, 2008.

Danišková (Tabačková), K. (2008): Creative Movement Performance of Slovak Dancers. In Dalbet, C (Ed.), Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany July 20-25, 2008. International Journal of Psychology, Vol 43, Issue 3/4, June/August 2008

Čavojová, V., Danišková (Tabačková), K. (2008): Prierezový výskum tvorivých schopností od predškolského veku po rannú dospelosť. In: P. Humpolíček, M. Svoboda, M. Blatný (Eds): Sborník příspevku "Sociálni procesy a osobnost" Telč 2007. Brno: MSD, spol.s r.o., 2007. s 75-80.

Čavojová, V., Danišková (Tabačková), K. (2007): Typy tvorivých žiakov na základe ich diferencovaného výkonu v TTCT. In: I. Sarmány-Schuller (Ed.): Metanoia. Harmónia človeka. 25. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Bratislava: Stimul, 2007, s. 170 - 175.

Danišková (Tabačková), K. (2007): Program na rozvíjanie motivácie k tvorivosti. Vychovávateľ, časopis pedagógov, LIV, 2007, č. 8, s. 14-17.

Danišková (Tabačková), K. (2007): Identifikácia faktorov pohybovej tvorivosti: Teoretické východiská. In: D. Fedáková, M. Kentoš, J. Výrost (Eds.): Zborník príspevkov z konferencie "Sociálne procesy a osobnosť" Stará Lesná 2006. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. s. 103 -109.

Danišková (Tabačková), K. (2006): Tanečne nadaní a ich motivácia k tvorivosti. In: Pilárik, L., Pohánka, M. (Eds.): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov odborov psychológia a sociálna práca. Nitra: FSVaZ UKF 2006, 9s.

Danišková (Tabačková), K. (2005): Tvorivosť a motivačné aspekty u pohybovo nadaných jednotlivcov mladšieho dospelého veku. In: Andruška, P.: Kultúra - priestor interdisciplinárneho myslenia. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. Nitra: UKF, 2005, 7s.

Danišková (Tabačková), K. (2005): Motivácia k tvorivosti u pohybovo nadanej populácie. In: Kariková, S. (Ed.): Psychológia v škole. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 2005. Banská Bystrica: UMB, 2005, s. 282-289.

Danišková (Tabačková), K. (2004): Faktory tvorivosti u študentov dramatických umení. In: Šramová, B., Hamranová, A., Selvek, P. (Eds.): Práca školského psychológa pri riešení porúch správania žiakov. Zborník medzinárodnej konferencie a 8. zjazdu AŠP SR a ČR "Ďuričove dni". Nitra: UKF, 2004.